АКТУЕЛНИ ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ ШКОЛЕ

Статут школе

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Пословник о раду наставничког већа

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о етиком кодеску и о правилима управљања сукобом интереса

Правилник о организацији буџетског система

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА

Правилник о раду

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о заштити података личности

Правила понашања у установи

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи

ПРАВИНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза

Правилник понасања уценика, запослених и родитеља ОШ “Милена Павловић Барили”