ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ДЕТЕ У ПРВИ РАЗРЕД НАШЕ ШКОЛЕ И ИЗРАЗИЛИ ПОТРЕБУ ЗА КОРИШЋЕЊЕМ ПРОДУЖЕНОГ  БОРАВКА ОД ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ

Родитељи који су уписали дете у први разред наше школе потребно је да доставе у складу са чланом 7 . Правилника Школе о упису ученика у продужени боравак следећа документа:

  1. Потписану молбу родитеља са основним подацима ученика ( име и презиме, разред) и  родитеља ( име и презиме,контакт подаци) , разлозима за упис у продужени боравак и осталим подацима који могу бити релевантни за одлучивање  о упису;
  2. Оригинал или оверену копију потврде послодавца о радном ангажовању родитеља;
  3. Фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање ( М образац који издаје послодавац за оба родитеља);

Решење или други доказ за остваривање предности приликом уписа, у складу са чланом 7. Став 4. Овог Правилника