За продужени боравак могу да се пријаве ученици чија су оба родитеља радно ангажована.

Пријем пријава за упис ученика првог и другог разреда у продужени боравак врши се од 01. априла до 31. маја текуће школске године за наредну школску годину.

Предност приликом уписа ће, следећим редоследом, имати:

  1. деца без родитељског старања
  2. деца самохраних родитеља
  3. ученици који су уписали први разред (који ће од наредне школске године похађати први разред)

Под самохраним родитељима подразумева се да је други родитељ непознат, умро, потпуно лишен родитељског права или је дете судским решењем/пресудом додељен једном родитељу на самостално старање.

  1. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Пријава за упис ученика у продужени боравак обавезно мора да садржи:

  1. Потписану молбу родитеља са основним подацима ученика (име и презиме, разред) и родитеља (име и презиме, контакт подаци), разлозима за упис у продужени боравак и осталим подацима који могу бити релевантни за одлучивање о упису;
  2. Оригинал или оверену копију потврде послодавца о радном ангажовању родитеља;
  3. Фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање (М образац који издаје послодавац) за оба родитеља;
  4. Решење или други доказ за остваривање предности приликом уписа

Пријаве које не садрже потпуну документацију из претходног става ће бити одбијене.

  1. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Директор Школе решењем именује комисију која утврђује испуњеност услова и потпуност поднесене документације.

Комисија из претходног става саставља предлог ранг листе према редоследу пријема молби, које испуњавају прописане услове и садрже потпуну документацију.

О поднетим пријавама за упис у продужени боравак одлучује директор Школе.

Директор Школе ће о поднетим пријавама, које садрже потпуну документацију прописану овим Правилником, позитивно одлучити према редоследу пријема молби, у складу са прописаним бројем слободних места.

На основу предлога комисије, а у складу са овим Правилником, директор доноси одлуку о пријему ученика у продужени боравак.

Одлука о упису ученика у продужени боравак се доноси после 20. јуна.

Одлука из претходног става обавезно садржи списак ученика којима је одобрен упис.

Са родитељима ученика којима је одобрен упис у продужени боравак ће бити потписан уговор о коришћењу продуженог боравка на почетку школске године.

Уколико неко од родитеља ученика одустане од коришћења продуженог боравка или раскине уговор, одобриће се упис наредној пристиглој пријави.

Молба за упис у продужени боравак неће бити одобрена, без обзира на датум пријема, уколико родитељ има дуговање из претходне године.

Уколико ученик похађа продужени боравак мање од радних 16 дана у једном месецу, уговор са родитељем ће бити раскинут и одобриће се упис наредној пристиглој пријави.

Уколико родитељ нередовно измирује дуговања за продужени боравак највише два месеца, уговор ће бити отказан.