Стручни органи школе шк. 2019/20.

РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕОДЕЉЕЊСКИ  СТАРЕШИНАРАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
I1Марија БојанићV1НЕВЕНА ПАРЕЗАНОВИЋ
I2Жана АндрејићV2ЈЕЛЕНА БАТАЊАЦ
I3Ивана АндријанићV3МИРОСЛАВ КРЧЕВИНАЦ
I4Сребренка ТрајковићV4ИВАНА ИВОШЕВИЋ
I5Радиша ПетровићV5БРАНКИЦА РАТКОВИЋ
II1Марина Петрвић
II2Марина Томић (Бојана Аничић Поповић)VI1ВЕСНА СТАНОЈЕВИЋ
II3Маја Страњина VI2БОЈАНА УРОШЕВИЋ
II4Зорана ТрбовићVI3АНА МАКСИЋ
II5Бојана ЋирићVI4РАДА РАДАКОВИЋ
III1Весна БогдановићVI5ЈЕЛЕНА ЦВИЈОВИЋ
III2Мирјана ГајдобранскиVII1МАРИНА ГРАХОВАЦ 
III3Мирела АрсићVII2СОЊА РАЈОВИЋ
III4Тања МартиновићVII3РАДМИЛА ДЕДОВИЋ
III5Јелена ЈоксимовићVII4БИЉАНА ЂУКИЋ
IV1Гордана Нелоски
IV2Слађана АнђелковићVIII1РАНКО МАРКОВИЋ
IV3Јасмина ВуловићVIII2МИЛЕНА ЋИРКОВИЋ-РИСТОВИЋ
IV4Горица РадовановићVIII3МАРИНА ЋИЛЕРЏИЋ
IV5Радмила ПавловићVIII4МАРИЈА ДУКИЋ

3.10.Б. Руководиоци разредних већа

I                  РАДИША ПЕТРОВИЋVМИРОСЛАВ КРЧЕВИНАЦ
IIМАРИНА ТОМИЋVI              ЈЕЛЕНА ЦВИЈОВИЋ
IIIМИРЈАНА ГАЈДОБРАНСКИVIIМАРИНА ЋИЛЕРЏИЋ
IVЈАСМИНА ВУЛОВИЋVIIIРАДА ДЕДОВИЋ

3.11.В.Руководиоци стручних већа за области предмета

Стручно веће образовне области језик, књижевност и комуникацијаБРАНКИЦА РАТКОВИЋ
Стручно веће образовне области природних наука и технологијеМИРА МИЈАТОВИЋ
Стручно веће образовне области друштвене науке и филозофијаДУШАН ЂИЛАС
Стручно веће за област вештинаАЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВИЋ
Стручно веће разредне наставе (руководилац)СРЕБРЕНКА ТРАЈКОВИЋ
Стручно веће предметне наставе  (руководилац)МАРИНА СТАНЧИЋ
Педагошки колегијумчине РУКОВОДИОЦИ стручних већа и стручних актива и представник стр. сарадника.

3.11 .Г.Активи –руководиоци по предметима

Српски језикИВАНА ИВОШЕВИЋ
Страни језициСЛАЂАНА ВУКСАНОВИЋ
Ликовна култураМИЛКА ГАЈИЋ
Музичка култураТАТЈАНА ДОБРОСАВЉЕВИЋ
ИсторијаАНА МАКСИЋ
ГеографијаМАЛИША ЧАКАРЕВИЋ
ФизикаГОРАН РАКИН
МатематикаМАРИЈА ДУКИЋ
БилогијаБРАНКА ЂУКИЋ
ХемијаМИРЈАНА МИЈАТОВИЋ
Техничко и информатичко образовање /Техника и технологијаРАДА РАДАКОВИЋ
Информатика и рачунарствоЗОРАН МАРИНКОВИЋ
Физичко васпитање/физчко и здравствено васпитање РАДОСЛАВ КРАЉЕВИЋ

3.11.Д.Чланови стручних актива и тимова за шк.2019/20

Стручни актив/тимЧлановиКоординаторПредставнициродитељаПредставници локалне самоуправе
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМАСтанка ЖицаБранкица РатковићВесна РадовићСтанка ЖицаЗорица Ињац 6/5Александар Богдановић 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕЈелена ЈоксимовићСлавица Секулоски Оливера КорошецВесна СтанојевићВесна БогдановићТања МартиновићСлађана ВуксановићЗоран МаринковићЈелена ЈоксимовићДалиборка Маслаћ 4/1
СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕСтанка ЖицаОливера КорошецМирјана КалишкићЈелена ЦвијовићСребренка ТрајковићЉудмила ЗдравковићГорана ВлашчићСребренка ТрајковићАна Грујичић 1/5Борис Ракић
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕСтанка ЖицаСлавица Секулоски Олибера КорошецНевена ПарезановићБојана УрошевићЖана Андрејић,Светлана НедељковићМарија БојанићСтанка Жица
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАСтанка ЖицаСлавица СекулоскиОливера Корошец Биљана ЂукићМарина ЋилерџићБојана УрошевићМирела АрсићМарина Петровић

Славица СекулоскиВесна Урошевић 8/2,Данијела Клинић 7/2, Срђан Вучетић 
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕОливера КорошецСтанка ЖицаСлавица Секулоски Бранка ЂукићЈелена БатањацЗорана ТрбовићЈелена Батањац
Стручни актив/тимЧлановиКоординаторПредставници родитељаЛокална самоуправа
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕГоран РакинЈелена БатањацМарина СтанићСребренка Трајковић
Горан Ракин
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКАМилица РатковићЖана АндрејићМилица  Ратковић
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУСве разредне старешине 7. и 8. разредаМарија ДукићЈована Вукашиновић 5/1
ТИМ ЗА ТЕСТИРАЊА У ШКОЛИМирослав Крчевинац Марија ДукићНевена ПарезановићРада ПавловићАна МаксићНевена Парезановић
ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМААна МаксићМарина СтанићСветлана НедељковићРада ДедовићТања МартиновићГордана НелоскиСветлана Недељковић
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕКВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕОливера КорошецСтанка ЖицаСлавица СекулоскиВесна СтанојевићСлађана АнђелковићСлађана АнђелковићЈована Стојановић 1/3Александар Богдановић
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВАРада РадаковићЈелена РајићОливера КорошецБојана ЋирићКатарина Павловић-ВратоњићВојислав МарјановићРада РадаковићПоповић Маја 8/1Стефан Ћетковић