Обавештење за ученике и родитеље ученика

На основу Дописа МПНТР бр.610-00-01378/2021-07 од 12.03.2021. године, школа је у обавези да реализује наставу на даљину за ученике од петог до осмог разреда.

У складу са Дописом упознајемо вас са следећим:

  • Почев од 15.03. године, настава се реализује на даљину (онлајн), уз коришћење платформе Google G Suite for Education (Google учионице).
  • Часови се реализују у реалном времену према усвојеном (постојећем) распореду. Трајање часова је 45 минута. Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати  градиво. (Google meet, слање материјала, видео презентација и слично). Сваки наставник ће у Google учионици дати прецизније упутство за свој предмет. Сав материјал (презентације, домаће задатке и слично) који је предвиђен за тај час, наставник поставља за време трајања часа (на почетку часа) .
  • Ученици су у обавези да у реалном времену присуствују часу тако што ће бити присутни на платформи Google учионица предмета који имају према редовном распореду часова. Уколико ученик нема техничких могућности да приступи реализацији онлајн часова, родитељ ученика има обавезу да о томе обавести одељенског старешину.
  • Ученици су дужни да прате часове у складу са утврђеним распоредом и временском динамиком, као и да поштују рокове за израду задатака и реализацију задатих активности.
  • Ученици који не присуствују онлајн часу, а чији родитељи нису обавестили одељенског старешину о недостатку техничких могућности за присуствовање часу, евидентираће се као одсутни.
  • Наставник је аутономан у планирању оцењивања и у складу са тим одлучује да ли се писмене провера знања чија је реализација планирана у наредном периоду може реализовати путем наставе на даљину.

Због новонасталих околности у наредној недељи неће бити долазака наставника и ученика у школу без обзира на планирана испитивања. 

Временска динамика наставног дана од 15.03. до 19.03.2021.године, односно до добијања сагласности ШУ

Распоред  звона за више разреде –после подне

претчас12:10 – 12:55
1.ЧАС13:00 – 13:45
2.ЧАС13:50 – 14:35
3.ЧАС14:40 – 15:25
Велики одмор – 15 минута
15:25 -15:40
4.ЧАС15:40 – 16:25
5.ЧАС16:30 – 17:15
6.ЧАС17:20 – 18:05
7.ЧАС18: 10 – 18:55

НАПОМЕНА: ШКОЛА ЈЕ ПОСЛАЛА НА САГЛАСНОСТ ШКОЛСКОЈ УПРАВИ ЗАХТЕВ ДА СЕ НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА РЕАЛИЗУЈЕ У ПРВОЈ СМЕНИ, ПОЧЕВ ОД 8 ЧАСОВА. ОЧЕКУЈЕМО ОДГОВОР.

Директор школе:
Оливера Корошец