Обавештавамо родитеље да ће се упис деце у први разред у Oсновној школи „Милена Павловић Барили“ за школску 2022/2023. годину обавити у периоду од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.године.

Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр.; 68/15; 62/16 – одлуке УС 88/2017, 10/19 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена 2015. године и деца рођена до 29.02.2016. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2016.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Упис у први разред школске 2022/23. године  обављаће се електронским путем преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs). .Родитељима ће електронско заказивање термина бити доступно од 21.03.2022.године.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са заказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези заказивања термина могу се поставити на контакт телефон Министрства 011 735 0557.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2022. године. Истог дана који одаберете ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. И лекарско уверење прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.

Школа је у обавези да по службеној дужности прибави потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 011 2780 772 сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

Упис ученика у продужени боравак такође почиње 01.04.2022.године и траје до 31.05.2022. године.

На сајту школе у посебном обавештењу доступне су информације о упису ученика у продужени боравак.

  1. УСЛОВИ И РОКОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

За продужени боравак могу да се пријаве ученици чија су оба родитеља радно ангажована.

Пријем пријава за упис ученика првог и другог разреда у продужени боравак врши се од 01. априла до 31. маја текуће школске године за наредну школску годину.

Предност приликом уписа ће, следећим редоследом, имати:

  1. деца без родитељског старања
  2. деца самохраних родитеља
  3. ученици који су уписали први разред (који ће од наредне школске године похађати први разред)

Под самохраним родитељима подразумева се да је други родитељ непознат, умро, потпуно лишен родитељског права или је дете судским решењем/пресудом додељен једном родитељу на самостално старање.

  1. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Пријава за упис ученика у продужени боравак обавезно мора да садржи:

  1. Потписану молбу родитеља са основним подацима ученика (име и презиме, разред) и родитеља (име и презиме, контакт подаци), разлозима за упис у продужени боравак и осталим подацима који могу бити релевантни за одлучивање о упису;
  2. Оригинал или оверену копију потврде послодавца о радном ангажовању родитеља;
  3. Фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање (М образац који издаје послодавац) за оба родитеља;
  4. Решење или други доказ за остваривање предности приликом уписа

Пријаве које не садрже потпуну документацију из претходног става ће бити одбијене.

  1. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Директор Школе решењем именује комисију која утврђује испуњеност услова и потпуност поднесене документације.

Комисија из претходног става саставља предлог ранг листе према редоследу пријема молби, које испуњавају прописане услове и садрже потпуну документацију.

О поднетим пријавама за упис у продужени боравак одлучује директор Школе.

Директор Школе ће о поднетим пријавама, које садрже потпуну документацију прописану овим Правилником, позитивно одлучити према редоследу пријема молби, у складу са прописаним бројем слободних места.

На основу предлога комисије, а у складу са овим Правилником, директор доноси одлуку о пријему ученика у продужени боравак.

Одлука о упису ученика у продужени боравак се доноси после 20. јуна.

Одлука из претходног става обавезно садржи списак ученика којима је одобрен упис.

Са родитељима ученика којима је одобрен упис у продужени боравак ће бити потписан уговор о коришћењу продуженог боравка на почетку школске године.

Уколико неко од родитеља ученика одустане од коришћења продуженог боравка или раскине уговор, одобриће се упис наредној пристиглој пријави.

Молба за упис у продужени боравак неће бити одобрена, без обзира на датум пријема, уколико родитељ има дуговање из претходне године.

Уколико ученик похађа продужени боравак мање од радних 16 дана у једном месецу, уговор са родитељем ће бити раскинут и одобриће се упис наредној пристиглој пријави.

Уколико родитељ нередовно измирује дуговања за продужени боравак највише два месеца, уговор ће бити отказан.