Шта је то?

МatМот је међународни пројекат чији је циљ да истражи развој мотивације за учење математике на основно-школским узрастима као и факторе који утичу на развој те мотивације. Реч је о лонгитудиналној  студији у шест европских земаља, а  носилац пројекта у Србији је Одељење за психологију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду.

МАТХМот окупља стручњаке у области образовања и развојне психологе из шест европских земаља од севера до југа, истока до запада: Норвешке, Финске, Шведске, Португала, Србије и Естоније.

  • Одељење за образовање наставника и истраживање у школи, Универзитет у Ослу (Норвешка)
  • Факултет за образовне науке, Универзитет у
  • Хелсинкију (Финска)
  • Одељење за друштвене науке и студије понашања, 
  • Универзитет Вест (Шведска)
  • ИСПА – Универзитетски институт за психолошке, друштвене и биолошке науке (Португал)
  • Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Србија)
  • Институт за образовање, Универзитет у Тартуу (Естонија)

Због чега је важно истражити  мотивацију за математику? 

Математичка компетенција нам помаже у решавању проблема и развоју аналитичких вештина. Иако кућно окружење може да пружи основ развоју математичких вештина, школе и наставници су од виталног значаја у овом процесу.

МАТХМот се заснива на претпоставци да би један од главних циљева наставе математике требало да буде дугорочна мотивација деце за учење предмета, што им даље помаже у њиховим напорима за примерним успехом из математике.

Знамо мало о развоју мотивације за учење математике, нарочито на прелазу између разредне и предметне наставе. МАТХМот истражује овај развој као и факторе који утичу на цео процес са међународне тачке гледишта.

МАТХМот ће истражити наставу матемтике и бавиће се ученицима који уче матемтику у трећем и четвртом разреду у 50 школа у свакој од земаља учесница. Истраживање ће пратити исте ученике и годину дана касније да би се видело како се њихова мотивација развијала током времена.

Исходи пројекта:

Пројекат ће да продуби  разумевање процеса развоја мотивације у вези са учењем математике на преласку са разредне на предметну наставу и осветли које су то релевантне праксе у учионици које подржавају оптималан развој мотивације за учење математике. Пројектни тим ће блиско сарађивати са наставницима из школа и одељења која учествују у пројекту, како у интерпретацији кључних налаза, тако и у превођењу овог знања у практичне алатке које наставници могу да користе у свакодневним активностима. 

На овај начин, МАТХМот неће генерисати само нова научна сазнања, већ такође може да подржи унапређење дечјих искустава у учењу математике у школама.

Реализоване активности: 

У нашој школи смо током марта 2022. након прикупљених сагласности родитеља о учешћу њихове деце и њих у истраживачким активностима, у једном одељењу трећег и једном одељењу четвртог разреда (3/1 и 4/2 )  организовали спровођење анкете . Ученице/ци су током два школска часа попуњавали  упитнике о мотивацији и академским осећањима, упитник о подршци учењу математике код куће и у школи, као и кратак тест из математике. Анкете су спроводили истраживачи факултета

Преко ученица/ка смо  послали кратак упитник за родитеље о њиховим  искуствима и ставовима према математици. Ковертиране попуњене упитнике ученици су вратили учитељицама . 

Учитељице/учитељи су  такође попуњавали  упитник о њиховим искуствима, ставовима и праксама у вези са наставом математике.

Сви упитници су анонимни и ни од једног учесника/це се није  тражио  никакакав  лични податак. Сви упитници биће шифрирани, тако да је идентитет свих учесница/ка заштићен. Није било осетљивих или ”узнемирујућих” тема или питања. 

Сви подаци биће анализирани на групном нивоу. Након завршеног првог истраживања, школа же добити извештај о резултатима ученица/ка, као и потврду о сарадњи и учешћу на овом пројекту. 

Истраживање је организовано као лонгитудинална студија, па ће се поновити у истом периоду за годину дана, са истим испитаницима (исти ученице/ци која ће 2023. године бити 4. и 5. разред, њихови родитељи и наставнице/ци).

За сајт припремила Станка Жица, педагог